найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Кохезионен фонд
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором   

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:

Кохезионен фонд

Обща информация и приоритетни цели на Кохезионния фонд

Кохезионният фонд помага на държавите-членки, чийто брутен национален продукт (БНП) на глава от населението е под 90% от средния за Общността, да намалят своето икономическо и социално изоставане, както и да стабилизират икономиката си. Той финансира действия в рамката на цел „сближаване”.
Кохезионният фонд подпомага осъществяването на проекти в областта на екологията и на трансевропейските транспортни мрежи и инфраструктури. Той финансира и подготвителните проучвания, свързани с тези проекти, както и мерките за оказване на техническа помощ. За кандидатстване за финансиране от фонда са допустими следните типове проекти (цитат):

- екологични проекти, които способстват за реализиране на целите, изложени в член 174 (130С) от Договора, в следните области: качество на околната среда, здравеопазване, използване на природните ресурси, екологични проблеми от регионален и планетарен мащаб и които отговарят на приоритетите на общностната политика за опазване на околната среда в контекста на Петата програма за политика и дейност по отношение на околната среда и устойчивото развитие.

- транспортни инфраструктурни проекти от общ интерес, които са финансирани от държави-членки и се вписват в рамката на насоките, предвидени в член 155 (129В) от Договора; при все това, могат да бъдат финансирани и други проекти, които допринасят за постигане на изброените в член 154 (129Б) от Договора цели относно трансевропейските мрежи, до приемането на целесъобразни основни насоки от Съвета

- подготвителни проучвания, свързани с проекти, които отговарят на критериите за финансиране

- мерки за техническа помощ и проучвания, свързани с тях

За периода на настоящата кампания за безвъзмездно финансиране на проектни предложения чрез механизмите на ЕС (2007-2013г.) приоритетни цели на Кохезионният фонд са:

1. "Сближаване" - сближаването на най-слабо развитите страни-членки и региони с тези, които вече берат плодовете на политиката си за устойчиво развитие. Основните мерки за постигане на това са повишаването на качеството и инвестициите в човешкия капитал, количеството и качеството на иновациите, повишаване на административния капацитет.

2. "Регионална конкурентоспособност и заетост" - целта ще е насочена, извън най-слабо развитите региони, към засилване на конкурентоспособността на регионите и заетостта чрез изпреварване на икономическите и социалните промени, включително тези, свързани с отваряне на търговията, чрез иновации и насърчаване на обществото основано на знание, предприемачеството, защита и подобряване на околната среда, адаптиране на работниците и бизнеса, както и развитие на пазари на труда.

3. "Европейско териториално сътрудничество" - тази цел трябва да бъде постигната чрез съвместни местни инициативи на междунационално ниво, чрез действия водещи до интегрирано териториално развитие и чрез обмяна на опит на различни нива.

Дейностите на Кохезионния фонд се подчинени на следните принципи: Партньорство; Координация; Децентрализация; Допълняемост.

Процентът на отпусканата финансова помощ варира между 80% и 85% от публичните разходи, свързани с даден проект, в зависимост от естеството на предвидените дейности, като е важно да се отбележи, че подготвителните проучвания, които могат да бъдат финансирани в размер на 100%.

Кандидатите за финансиране чрез Кохезионния фонд трябва да отговарят на няколко изисквания: да са държави-членки на ЕС; БНП на глава от населението да не надвишава 90% от средният БНП за ЕС; да изготвят проекти в съответствие с критериите за допустимост на проектите; да осъществяват проектите съобразно целите и приоритетите, които са вменени на Кохезионния фонд.

Информация за дейността, целите и приоритетите на Кохезионния фонд може да бъде намерена на Портал за еврофинансиране

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker