найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Програма Култура на ЕС
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать авторомМясо - есть или не есть
"Издержки нашего индустриального общества - химикалии, красители, консерванты, биодобавки ... в России уже объявлено, что вредна мороженая курица. Однозначно! ... обрабатывать курятину дезинфектантами, консервантами и прочей химией ... Мумия эдакая, бальзамированная."
Изучив массу опубликованной в интернете информации, так и не поняла - чем же так вредно мясо для человека???
Recipes.NetNotebook.Net
   

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Какви дейности е финансират Програма Култура на ЕС?

Програма Култура на ЕС

Обща информация и система за оценяване на проектите по Програма Култура на ЕС

Програма Култура на ЕС е създадена със цел финансиране на опазването и промотирането на културно-историческото наследство на отделните държави и инвестирането в развитието на културата и изкуствата в страните от ЕС, както и оформяне на една успешна политика по отношение на културата и културните ценности.
Пред Програма Култура са поставени 3 стратегически цели:

- насърчаване на транснационалната мобилност на работещите в областта на културата;

- подкрепа на транснационалното движение на произведения на изкуството и на културни и художествени произведения;

- популяризиране на междукултурния диалог.

Програмата има гъвкав подход и е съсредоточена към потребностите на културните дейци, изразени от техните професионални организации при обсъжданията във връзка със създаването на Програма Култура. Програмата подкрепя широк кръг от дейности, които могат да бъдат обособени във следните направления (групи):

1) Подкрепа на културните проекти - това направление се изразява във финансиране на дейности, свързани със трансгранично сътрудничество между културните организации за създаване и изпълнение на културни и творчески дейности. Тази група дейности се разделя на 5 подгрупи:

- проекти за многогодишно сътрудничество (продължителност от най-малко 36 до най-много 60 месеца) - изискването при този тип дейности е да в проекта да участват най-малко 6 културни дейци от поне 6 страни участнички в програмата. В рамките на 1 проект минималното годишно подпомагане е в размер на 200 000 евро, а максималното - 500 000 евро, като финансирането от страна на ЕС е в размер на 50%. Целта на тези дейности е разширяване на обхвата на действие на проектите и да ги направи по-устойчиви след приключване на финансирането.

- проекти за сътрудничество (с максимална продължителност до 24 месеца) - изискванията тук са за най-малко трима културни дейци, които да работят в различни сектори на културата и са от най-малко три страни участнички по програмата. Този тип дейности са насочени към проекти, за които все още не е доказано дали биха били успешни за дългосрочно сътрудничество. Минималният размер на средствата, които се отпускат годишно за един проект е 50 000 евро, а максималният - 200 000 евро, като финансирането от страна на ЕС е в размер на 50% от общопризнатите разходи по проекта.

- проекти за превод на художествена литература (с максимална продължителност до 24 месеца) - тази група дейности насочена към преводите на художествена литература с цел увеличаване на познанията за литературата и литературното наследство на европейските страни чрез насърчаване на обмена на литературни творби между страните. На издателствата се отпускат помощи за преводи и публикуване на литературни творби от един европейски език на друг европейски език. Относно финансовата част - подпомагането от страна на ЕС е в размер на 50% от общите разходи, а като допустими суми са заложени - минимална - 2000 евро и максимална - 60 000 евро.

- проекти за сътрудничество с трети страни (с максимална продължителност до 24 месеца) - подпомагат проекти, свързани с международно сътрудничество въз основа на културен обмен между страни участнички в програмата и трети страни, които са сключили споразумения с ЕС за културно сътрудничество. Изискванията към проектите са за участие на най-малко три културни дееца от поне три страни участнички в програмата и културно сътрудничество с най-малко една културна организация от третата страна и задължително провеждане на културни дейности на територията на третата страна. Наличните средства са в пределите между 50 000 EUR и 200 000 EUR, но подкрепата на Европейския съюз е ограничена до максимум от 50% от общите допустими разходи.

- подкрепа за европейски културни фестивали - целта на това направление е да подпомогне фестивали с европейско измерение,
които имат принос към общите цели на програмата (напр. мобилност на професионалисти, движение на произведения на изкуството и междукултурен диалог). Максималната сума на безвъзмездните средства е 100 000 EUR, които представляват най-много 60 % от допустимите разходи. Подкрепата може да се предостави за едно или за три издания на фестивала.

2) Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на културата - културните организации, стартиращи или вече работещи на европейско равнище в областта на културата, могат да получат финансова подкрепа за своите оперативни разходи, възникнали във връзка с постоянните дейности за изпълнение на работната им програма. По този компонент могат да участват три категории организации: Посланици; Мрежи за представителство и защита; Платформи за структуриран диалог. Поради факта, че по компонента могат да кандидатстват различни типове организации, ЕС е предвидил и различни прагове на средствата, които се отпускат. Сумите за финансиране на един проект по този компонент трябва да бъдат в границите:

- за посланици - от 75 000 до 600 000 евро

- за мрежи за подкрепа и платформи - от 75 000 до 120 000 евро

Финансовата подкрепа от страна на ЕС е до 80% от общите допустими разходи или от прогнозните разходи, отнасящи се до
предложената работна програма.

3) Подкрепа за анализи и за събиране и разпространение на информация; подкрепа за оптимизиране на ефекта от проектите в областта на културното сътрудничество - чрез този компонент ЕС подкрепя изследвания, анализи, събирането и разпространението на информация, и дейности, целящи оптимизирането на ефекта от проектите. За тази цел във всички страни участнички по проекта се финансира създаването на Контактни точки по програма "Култура". Към това направление има и поднаправление, което финансира проекти за сътрудничество между организации, участващи в анализа на културната политика. Това поднаправление подпомага проекти за сътрудничество между частни или публични организации (напр. културни отдели от централното или регионалното управление или от местното самоуправление, културни обсерватории или фондации, факултети на университети, специализирани в обучението на културни дейности, професионални организации и мрежи), които притежават пряк и практически опит за анализи, оценяване или изчисляване на въздействието на културните политики на местно, регионално, национално и/или европейско ниво. Тези дейности трябва да са свързани с поне една от трите цели на Европейската програма за:

- Насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог;

- Насърчаване на културата като катализатор на творчество в рамките на Лисабонската стратегия за растеж и работни места;

- Насърчаване на културата като жизненоважен елемент в международните отношения на Съюза при прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване

Изискването към тези дейности е в тях да вземат участие поне три организации от най-малко три страни участнички в програмата. Финансирането е в размер на максимум 60% от признатите разходи по проекта, а максималният праг на разходите по проекта е 120 000 евро. Допустими за финансиране са следните дейности:

- секретариат и координиране на групата;

- обмен, анализ, сравняване и консолидиране на съществуващи качествени и количествени данни и методологии за оценяване;

- разработване на предложения и препоръки за нови методи за оценяване или за количествени и качествени данни. Не се включва стартирането на нови специфични проучвания или събирането на данни;

- изготвяне на отчети и разпространение на резултатите на ниво Европейски съюз.

Широко използваният в административната рамка на програма Култура термин "страни участнички в програмата" включва в своето съдържание следните държави: Държавите-членки на ЕС; Държавите от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия); Страните-кандидатки за членство в ЕС (Хърватия, Турция, Бившата Югославска Република Македония, Сърбия и Черна гора).

Оценяването на проектите става по точкова система, като показателите, по които се получават точки са:

- Европейска добавена стойност - оценяването е от 0 до 20 точки. Европейската добавена стойност е оценка на степента на реализиране на проекта в рамките на ЕС (не толкова на национално ниво) и оценка на това доколко резултатите от този проект биха допринесли за общият европейски интерес

- Съответствие със специфичните цели на програмата - оценяването е от 0 до 20 точки

- Отлично качество на предложените културни дейности - оценяването е от 0 до 20 точки

- Качество на партньорството - оценяването е от 0 до 10 точки

- Очаквано ниво на резултатите - оценяването е от 0 до 10 точки

- Комуникация и поддържане на дейностите - оценяването е от 0 до 10 точки

- Дългосрочно въздействие и устойчивост - оценяването е от 0 до 10 точки

Официална страница на Програма Култура на ЕС

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker