найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Програма САПАРД
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором   

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:

Програма САПАРД

Безвъзмездно финансиране на проекти по програма САПАРД

Програма САПАРД на ЕС е основен инструмент за провеждане на политика за развитие в областта на земеделието и селските райони в границите на Съюза и подготовка на страни-кандидатки за тяхното бъдещо членство в ЕС. Дейностите за подкрепа, които се включват в програмата, са определени в Националния план за развитие на земеделието и селските райони. Това е официалният документ, по който се ръководи програмирането и изпълнението на Програма САПАРД. Планът се разработва от българското правителство и се одобрява от Европейската комисия. Националният план за развитие на земеделието и селските райони на България включва 4 приоритетни области, а във всяка от тях се прилагат конкретни мерки.
Приоритетните области за България са:

- подобряване на условията за производство, преработка и маркетинг на земеделската продукция, горски и рибни продукти съгласно Европейските стандарти; развитие на екологосъобразно селско стопанство, както и подобряване на дейностите по опазване на околната среда в земеделието и горите;
- интегрирано развитие на селските райони с цел съхраняване и укрепване на техните икономики и общности и съдействие за ограничаване процеса на обезлюдяване на тези райони;
- инвестиции в човешките ресурси - квалификация и обучение на заетите в производство и преработка на селскостопанска, горска и рибна продукция;
- техническа помощ.

Програма САПАРД за България предоставя възможности за финансиране по 11 основни програмни мерки, които ще разгледаме на кратко и ще очертаем основните моменти при всяка една от тях.

1. Инвестиции в земеделски стопанства - мярката е насочена към подобряване качеството на земеделските продукти и има за цел да повиши конкурентоспособността и ефективността на земеделските стопанства със среден размер. В тази мярка се съдържат и няколко подмерки - Мляко и млекопроизводство; Месо и месопроизводство; Трайни насаждения (лозя, овощни градини, ягодоплодни); Зеленчуци, цветя, етерично-маслени култури, многогодишни лечебни растения, зърнени култури, маслодайни култури, тютюн (висококачествени сортове), памук; Яйца и яйчни продукти. По тази мярка има минимален размер на разходите по проектите, който е от 5 000 евро до 15 000 евро в зависимост от подмярката, по която се кандидатства. Кандидати за подпомагане по тази мярка могат да бъдат физически лица (не по-възрастни от 55 години), които са регистрирани като земеделски производители, и юридически лица (с не повече от 25% държавно участие), които са регистрирани като земеделски производители. Съществуват и допълнителни изисквания към кандидатстващите, като най-съществените са според географското положение и подмярката, по която се кандидатства.

2. Подобряване на преработването и маркетинга на селскостопански и рибни продукти - тук изискванията отново са представени по сектори, но общи за всички кандидати са тези изисквания - да са физически (до 55 години) или юридически лица (до 25% държавно участие), които да развиват дейност в конкретния сектор, в който кандидатстват не по-малко от 3 години преди кандидатстването. Секторите, по които може да се кандидатства в тази мярка са: Вино; Плодове и зеленчуци; Мляко и млечни продукти; Месо и месни продукти; Риба и рибни продукти. Финансирането по тази мярка е до 50%, като за кандидатстващия е задължително да осигури 50% от сумата за общо одобрените разходи. Минимална сума за инвестиционен проект във всички сектори е 50 000 евро, а максималните суми са между 1 500 000 и 5 000 000 евро, в зависимост от сектора, в който се кандидатства.

3. Развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи - целта на тази мярка е интегрирано развитие на селските райони чрез финансиране на частни инициативи, осигуряващи допълнителни земеделски приходи, които да укрепят икономиката и общностите в селските райони, да подобрят условията за работа и живот, да допринесат за намаляване на миграцията на местното население. Областите, които се финансират чрез тази мярка са: Селски туризъм; Местно занаятчийство и агроиндустрия; Дървообработване, дърводелство и биогорива; Бубарство; Пчеларство; Коневъдство; Аквакултури; Гъбопроизводство; Преработка на етерично-маслени култури, билки и гъби. Кандидати по тази мярка могат да бъдат физически (задължително е регистрацията за земеделски производител да е в общината, където ще се развива дейността) и юридически лица (задължително е централният офис на фирмата да бъде в общината, в която ще се развива дейността), като допълнителни изисквания са професионалният опит (ако няма такъв, трябва да се изкара курс) в дейността, която ще се извършва, трябва да се представи 5 годишен бизнес план и проектът да е жизнеспособен (да не е на загуба) в края на периода. Финансирането става по схемата - до 50% участие на САПАРД и най-малко 50% участие на кандидатстващия. Проектът трябва да е с максимална продължителност 2 години, като минималната сума на разходите по проект е 1 000 евро, а максималната е 500 000 евро, като в областта Селски туризъм максимума е 250 000 евро.

4. Създаване на организации на производителите - цел на тази мярка е подобряването на организацията, комуникацията, ефективността и обмяната на опит между производителите в отделните отрасли. По тази мярка се финансират организации, които - са признати от държавата, съществуват поне 1 година преди кандидатстването си по тази мярка, не са организации на производители - монополисти на пазара, покриват изискванията за брой членове, обем годишна пазарна продукция, обработваема земя (брой отглеждани животни) и годишен оборот. Помощта, която получават тези организации се изчислява като процент от стойността на реализираната продукция.

5. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за пазари на производители и тържища за плодове, зеленчуци, цветя и риба - по тази мярка могат да кандидатстват юридически лица с до 25% държавно участие, които водят поне едностранно счетоводство и изготвят годишни баланси. Във финансовата част е предвидено финансиране по САПАРД до 50% от общата сума, като минималната сума за 1 проект е 100 000 евро, а максималната - 6 000 000 евро. Кандидатстващата организация трябва да удостовери (чрез договор или споразумение със земеделски производители или организации на производителите), че поне 50% от предлаганата на тържището (пазара) продукция е осигурена от земеделски производители или организации на такива.

6. Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти - кандидати тук могат да бъдат физически, юридически лица и общини, които са собственици на гори и собственици или ползватели на изоставени земеделски земи, сключили дългосрочен договор за ползване (над 10 години). Територията, на която ще се осъществява проекта не трябва да е под 1 хектар, а ако кандидатстват организации на собствениците на гори - под 5 хектара. Търговските дружества трябва да имат под 25% държавно участие, за да могат да кандидатстват. Кандидатите трябва да осигурят най-малко 50% от общата сума на проекта, като финансирането от САПАРД може да достигне максимум 50%. Минималната стойност на един проект трябва да бъде поне 1 300 евро, а максималната - 200 000 евро.

7. Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции - кандидати могат да бъдат само общини от селските райони на страната. Финансирането може да достигне до 100%, тъй като се касае за основно за инфраструктурни проекти, които не генерират значителен приход. Минималната обща стойност на проекта трябва да е поне 30 000 евро, а максималната - до 1 000 000 евро.

8. Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура - проектите по тази мярка трябва да са предложени от община на територията на селските райони на страната. Финансирането по САПАРД може да достигне до 100% от общата сума на проекта, като минималният размер на сумата по проекта е 50 000 евро, а максималният - 2 000 000 евро.

9. Подобряване на професионалното обучение - кандидат и изпълнител на проектите по тази мярка е Министерството на земеделието и горите, а от дейностите, организирани от Министерството могат да се възползват - земеделски производители, тютюнопроизводители, собственици и ползватели на гори, заетите в стопанствата на регистрирани земеделски производители или горски фирми. Проектите за обучение могат да се извършват от частни или публични организации от страната и чужбина (за чуждестранни организации има допълнителни условия). Обученията ще се извършват в 3 основни насоки: Обучение в земеделие и конверсия на селскостопански дейности (включващо Растениевъдство; Животновъдство; Конверсия на земеделските дейности - селски туризъм, малки занаяти и малък и среден селски бизнес, специални дейности по конверсия), Обучение в горско стопанство и конверсия на горски дейности, Обучение по агроекологично земеделие). Финансирането от САПАРД може да достигне до 100% от общата сума.

10. Техническа помощ - кандидат и изпълнител на проектите по тази мярка е Министерството на земеделието и горите, като чрез нея то осъществява информационни кампании, срещи, конференции, семинари, осигуряване на външни консултанти по проектите. Финансирането по различните дейности от страна на Европейската общност е различно и е в диапазона от 80% до 100%, а общият принос на Общността не трябва да надхвърля 150 000 евро.

11. Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда - това са така наречените агроекологични проекти. Те включват биологично земеделие, отглеждане на животни от застрашени местни породи, управление на полуестествени местообитания, подкрепа на противоерозионни практики. По тази мярка могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица (изискването към всички е да са регистрирани като земеделски или тютюнопроизводители), юридически лица с нестопанска цел (имащи за цел устойчиво развитие и регистрирани като земеделски и тютюнопроизводители), общини, обединения на физически лица (регистриране като земеделски и тютюнопроизводители). Кандидатите трябва да са собственици на земеделска земя или да имат договор за ползване за не по-малко от 5 години. Срокът на проекта трябва да е 5 години, а максималната стойност на проект 10 000 евро.

Официална страница на Държавен фонд "Земеделие за програма" САПАРД

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker