найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Програма Учене през целия живот
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором   

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:

Програма Учене през целия живот

Обща информация и приоритетни цели на програмата за Учене през целия живот

Програмата за учене през целия живот е инструмент на ЕС за финансиране на дейностите, свързани с образованието и професионалното обучение на граждани на ЕС от всички възрасти.
Програмата включва в състава си четири подпрограми, основните дейности, които програмата финансира и Програма Жан Моне. За да бъде по-пълно и систематизирано поднесена информацията, ще разгледаме Програма Учене през целия живот (Lifelong Learning Programme) по елементи:

- Програма Коменски - тази програма е фокусирана върху предучилищната и началната гимназиална степен на образование. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Основните цели, които са заложени в смисъла на програмата са - усъвършенстване качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците; развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение; активизиране използването на информационните и комуникационни технологии; развитие на граждански активно общество. Дейностите по програмата се осъществяват чрез сформирането на двустранни или многостранни партньорства, както и чрез индивидуални квалификационни дейности и стажове. Максималната стойност на финансирането на допълнителните разходи към проекта не бива да надхвърля 25 000 евро.

- Програма Еразъм - програмата е инструмент за финансиране на проекти във връзка с повишаване качеството на висшето образование. Участници в програмата могат да бъдат: Студенти и преподаватели в системата на висшето образование; Висши училища; Преподаватели, обучители и друг персонал на висшите училища; Асоциации и техни представители в сферата на висшето образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации; Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд; Публични и частни организации, включително нестопански и неправителствени организации, ангажирани с организирането и предлагането на образователни и обучителни услуги на местно, регионално и национално равнище; Изследователски центрове и организации, занимаващи се с въпроси на Ученето през целия живот; Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране. Основните цели на програмата са: Да подобри качеството и да повиши мобилността на студентите и университетските преподаватели в рамките на Европа; Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа; Да подобри прозрачността и съпоставимостта на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование; Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса; Да благоприятства разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една европейска държава в друга; Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативни съдържание, услуги, методи на преподаване и практики за Учене през целия живот. Възможните дейности по програма Еразъм са следните - мобилност на студенти с цел обучение, студентски стажове, мобилност на преподаватели и гост-лектори, работещи в предприятия с цел преподаване и предаване на собствения опит на учащите, мобилност на преподавателския и непреподавателския персонал с цел обучение, организация на мобилността, сертификат за консорциум за студентски стажове, интензивни програми, интензивни езикови курсове Еразъм, подготвителни визити, многостранни проекти, академични мрежи.

- Програма Леонардо да Винчи - програмата е насочена към професионалното обучение и квалификация, както и към международния обмен на добри професионални практики и иновации. Участници в проекта могат да бъдат: Лица от всички нива на професионалното образование и обучение; Лица на пазара на труда; Институции и организации, предоставящи възможности за обучение в сферите, приоритетни за програма “Леонардо да Винчи”; Учители, обучители и друг персонал от тези организации; Асоциации на обучаеми, родители и учители в сферата на професионалното обучение; Предприятия, социални партньори и други представители на бизнеса, включително търговски и промишлени палати, занаятчийски организации; Институции предоставящи професионално консултиране, ориентиране и информация относно учене през целия живот; Институции, отговорни за изготвянето на политики за професионално обучение в контекста на учене през целия живот на местно, регионално и национално ниво; Изследователски центрове, работещи по проблемите на ученето през целия живот; Висши учебни заведения; Организации с идеална цел, доброволчески институции, НПО. Основните цели на програмата са: да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие; да насърчава повишаване на качеството и иновативността в системите, институциите и практиките за професионално образование и обучение; да повишава атрактивността на професионалното образование и обучениe и да насърчава мобилността на работодатели и работещи. Дейностите по тази програма основно са свързани с осъществяването на трансфер на иновации, подготвителни визити, партньорства, мобилност на добри практики, професионалисти и обучаващи се, развитие на иновациите и създаване на мрежи.

- Програма Грюндвиг - програмата е насочена към възрастните хора, желаещи да повишат своите умения и квалификация. Този процес е осъществим чрез индивидуална или групова мобилност. Участници в програмата са: специализирани училища за възрастни; организации, провеждащи специализирани курсове за повишаване на уменията на възрастни хора; вечерни училища; организации с идеална цел; предприятия от частния сектор, за които образованието е част от тяхната корпоративна отговорност; организации, провеждащи общински или държавни образователни инициативи; организации, работещи по методите на "информационното образование" - обучение с връстници, обучение вкъщи, доброволен труд, самообучение; възрастни обучаващи се. Дейностите по програмата се извършват чрез: Квалификационни дейности за служители в сферата на образование за възрастни; Визити и обмен на кадри в сферата на образованието за възрастни; Асистентски стаж; Партньорства за познание; Работни ателиета(семинари); Проекти за възрастни доброволци; Подготвителни визити; Многостранни проекти; Мрежи.

- Програма Жан Моне - подкрепя работата на институции, свързани с преподаването, научните изследвания и научната дейност в сферата на Европейската интеграция. Целите на програмата се постигат чрез информационно-изследователски дейности, академичните асоциации на професорите и изследователите, създаване на специализирани модули и "центрове за върхови постижения". С цел осъществяването на добри семинари, обучения и изследвания голям дял от финансирането по програмата е предназначено за Колежа на Европа; Европейския университетски институт; Европейския институт по публична администрация; Академия по Европейско право; Международен център за Европейско обучение; Европейската агенция за развитие на специални образователни нужди; асоциации, работещи в областта на образованието и обучението на територията на ЕС.

Основните дейности по Програма Учене през целия живот са:

- сътрудничество на политическо ниво и иновативност в сферата на ученето през целия живот;

- популяризиране на изучаването на чужди езици;

- създаване на иновативни ИКТ-базирани продукти, услуги, образователни форми и практики за учене през целия живот;

- разпространение и експлоатация на резултатите и дейностите, реализирани в рамките на настоящата Програма, както и в предшестващите я сходни програми; обмен на добри практики.

Достъп до програмата имат всички участници в различните сфери на образователни и обучителни услуги: ученици, студенти, училищни и университетски преподаватели; обучители; институции и нестопански организации, предлагащи консултиране, ориентиране, информационни услуги и обучение във връзка с дейностите по Програмата; неправителствени организации, асоциации и социални партньори, работещи в сферата на ученето през целия живот и др.

Програмата Учене през целия живот се осъществява под формата на разнообразни инициативи за финансиране като: мобилност на физически лица, едностранни и национални проекти, двустранни и многостранни партньорства, статистически анализи, изследвания и проучвания, транснационални многостранни проекти и мрежи и др.

Допълнителна информация за Програмата Учене през целия живот е достъпна на адрес Център за развитие на човешките ресурси

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker