найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Програма за развитие на селските райони
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать авторомПродаётся бизнес на море
!используйте шанс инвестировать в активы, бизнес, кредитную историю, вид на жительство>гражданство ес
Сколько стоит?
BgRu.net
 Пирог с КуРИЦЕЙ?
... есть много рецептов "свадебного" курника - многослойного пирога, очень сложного в приготовлении. Я пользуюсь сильно упрощенным рецептом, поэтому и готовлю его довольно часто, хотя тоже около 1 часа времени готовка отнимает (до постановки пирога в печь).
Для приготовления курника можно воспользоваться целой курицей ...

Курник - пирог с комбинированной начинкой из курицы, картофеля и приправ.
Recipes.NetNotebook.Net
  

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:

Програма за развитие на селските райони

Обща информация и приоритети на ПРСР

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда,както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони.
Предвидените по Програмата средства са в размер на 3,242 млрд. евро, като финансирането от страна на ПРСР на разходите по проектите е в диапазона от 40% до 100%. Това се определя от типа приоритет, по който се кандидатства и вида бенефициент - частно лице или община. За част от мерките безвъзмездната помощ се предоставя на площ (обработваема земя или гори) или на земеделско стопанство (например при подпомагане на млади фермери и полупазарни стопанства).

Основни звена, провеждащи и контролиращи Програмата за България са:

- Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните е Управляващ орган на ПРСР за България

- Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие” чрез своите 28 областни дирекции, прилага отделните мерки за финансово подпомагане по програмата като приема, обработва, одобрява и разплаща подадените проектни предложения

Приоритетните оси, по които се отпускат средства от Програмата за развитие на селските райони са:

1. Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския сектори – 37% от бюджета на ПРСР;

2. Подобряване на околната среда и природата – 24% от бюджета;

3. Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика – 27% от бюджета;

4. “ЛИДЕР” (от френски: "Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони") – 2,5% от бюджета.

Допустимите кандидати по програмата са:

- земеделски производители/фермери;

- собственици на гори и техните асоциации, горски кооперации; държавни лесничейства; микропредприятия, преработващи горски продукти; национални паркове и др.;

- признати организации на производители;

- предприятия от хранително-вкусовата промишленост;

- предприятия в сектори, различни от земеделието, работещи в селските райони;

- общини в селските райони;

- неправителствени организации и читалища;

- официално регистрирани религиозни институции;

- местни инициативни групи.

Списък с конкретните мерки, по които бенефициентите могат да кандидатстват:

- Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” - по тази мярка се предоставя помощ за обучения чрез курсове и информационни дейности в областта на земеделието и горите. Мярката е насочена е към повишаване на квалификацията на земеделските производители и собствениците на гори, както и на заетите в техните стопанства. Финансовата помощ се предоставя на обучаващи организации, които могат да бъдат публични или частни институции в системата на професионалното образование и обучение. За обучение чрез информационни дейности е допустимо да бъдат подпомагани също юридически лица с нестопанска цел и научни институти с предмет на дейност в областта на селското и горското стопанство, управлението на земите и околната среда. Финансова помощ се предоставя в размер на 100 % от общите одобрени разходи.

- Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” - целта на тази мярка е да подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии,което да спомогне за опазването на околната среда и да допринесе за спазване на стандартите на Общността и да подобри условията по отношение на сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните. Допустими за финансиране по мярката са земеделски производители и признати организации на производителите, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или да са държавни предприятия, включително създадени по Закона за Селскостопанската академия. Подпомагат се проекти за материални и нематериални инвестиции. Финансирането от страна на Програмата е в размер от 40% до 60% от признатите разходи по проекта.

- Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" - мярката има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишленост. Кандидати по тази мярка могат да бъдат физически и юридически лица, регистрирани като микро, малки или средни предприятия, както и междинни предприятия, които имат по-малко от 750 работника или оборот по-малък от 200 000 000 евро. Финансирането е в размер до 50% за проекти, подадени от микро, малки и средни предприятия, и до 25% за проекти на междинни предприятия. Минималният размер на безвъзмездната помощ не може да е под 10 000 евро, а максималният не може да надвишава 4 000 000 евро.

- Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” - тази мярка подпомага земеделски стопанства, които по имат малък икономически размер, произвеждат за собствена консумация и продават част от своето производство, но едновременно с това притежават потенциал да се развият в жизнеспособни пазарно ориентирани стопанства. Кандидати могат да бъдат физически лица, които са на възраст от 18 години до 60 години, като съществуват и допълнителни изисквания, като основни изисквания са кандидатът да не е одобряван за подпомагане по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” и да представи бизнес план за жизнеспособност на дейността за период от поне 5 години. Финансовата помощ е в размер на левовата равностойност на 1 500 евро годишно за период от максимум 5 години.

- Мярка 142 „Създаване на организации на производители” - мярката има за цел да насърчи създаването на организации на производители в земеделския сектор, за да се подпомогне производството и доставките на висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания, и да се подпомогне достъпа до пазара на малки и средни стопанства. По мярката могат да кандидатства само организации на земеделски производители, официално признати до края на 2013г. Финансирането по тази мярка се равнява на стойността на реализираната продукция от дадената организация на производители за първата, втората, третата, четвъртата и петата години съответно на 5%, 5%, 4%, 3% и 2% в зависимост от стойността на реализираната продукция на стойност до 1 млн. евро и съответно на 2.5%, 2.5%, 2.0%, 1.5% и 1.5% в зависимост от стойността на реализираната продукция на стойност над 1 млн. евро.

- Мярка 214 „Агроекологични плащания” (АЕП) - тази мярка подпомага земеделски дейности, изцяло насочени към опазване на околната среда. По Мярка 214 „Агроекологични плащания” имат право да кандидатстват физически лица и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Плащанията, базирани на използваната земеделска земя, върху която се извършват агроекологични дейности и са в размер от 20 до 505 евро на хектар. При комбиниране на мерки, по които се кандидатства съществуват ограничения относно максималните суми на безвъзмездната помощ - за едногодишни култури максималният размер на подпомагането е до 600 евро/ха, за многогодишни култури – до 900 евро/ха, за друг начин на земеползване – до 450 евро/ха, а за застрашени от изчезване местни породи – до 200 евро на животно.

- По Мярка 223 - "Първоначално залесяване на неземеделски земи" - по тази мярка се предоставя помощ за увеличаване на горските масиви в равнинните райони, намаляване на ерозията и подобряване на водния баланс в подкрепените територии. За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха, както и държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха. Финансовата помощ за иглолистни култури, при наклон, по-малък или равен на 10,0° - 1815 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° - 1890 евро/ха. За широколистни култури, при наклон, по-малък или равен на 10,0° финансирането е до 2955 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° - 3030 евро/ха. Ако кандидатът е община от селските райони, размерът на финансовата помощ е сто процента от инвестицията. Ако кандидатът е община, която не попада в обхвата на селските райони, но най-малко 75 % от територията й се намира в необлагодетелстван район или в обхвата на Натура 2000, получава субсидия от 80% от инвестиционните разходи. Всички останали кандидати получават финансиране до 70%. Минималният размер на безвъзмездната помощ е 1200 евро, а максималният - 300 000 евро.

- Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" - мярката има за цел възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни бедствия, както и въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари. По мярката освен собствениците на гори и земи от горския фонд, без значение дали са физически или юридически лица, могат да кандидатстват общини, държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от държавния горския фонд. Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи по проекта. Размерът на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 150 евро/ха. За създаване на иглолистни култури се признава инвестиция не по-голяма от левовата равностойност на 1890 евро/ха. За широколистни култури разходите не трябва да надхвърлят левовата равностойност на 3030 евро/ха. При създаване на смесени култури - според процента на смесване.

- Мярка 311 ”Разнообразяване към неземеделски дейности” - тази мярка е предвидена за насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности, за създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите в селските райони и развитието на интегриран туризъм в селските райони. Дейности, които не се финансират по мярка 311 са: Производство и преработка на земеделски продукти, посочени в наредбата; Производство, преработка и търговия на риба, рибни продукти и аквакултури; Дейности в сферата на въгледобива, стоманодобива и производството на синтетични влакна; Залагания и хазарт; Дейности, вързани с изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов; Дейности, свързани с финансови услуги и посредничество с недвижими имоти; Осъществяване на сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение; Производство и продажба на биогорива от биомаса; Производство и продажба на енергия от възобновяеми източници (слънчева, вятърна, водна, геотермална), с капацитет на инсталацията над 1 мегават; Производство и продажба на био-енергия при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство, с капацитет на инсталацията над 1 мегават; Развъждане на животни. Допустимите кандидати по тази мярка са еднолични търговци и юридически лица, които имат седалище в селската община, в която кандидатстват, да са регистрирани като микро, малки или средни предприятия и прихода им от земеделска дейност да е най-малко 50% от общият приход на предприятието. Финансовото подпомагане по мярка 311 е с максимален размер 70% от признатите разходи, като минималната сума на общите разходи не трябва да е под 5000 евро, а максималната не трябва да е над 400 000 евро, като изключение се прави само за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, където максималната сума е 1 000 000 евро.

- Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” - по тази мярка се подпомага стартирането или развитието на микропредприятия, работещи в неземеделските сектори в 231 общини в селските райони. Допустими кандидати са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които развиват дейност като микропредприятие на територията на община в селски район, влизаща в списъка на горепосочените 231. Подпомагат се инвестиции и свързаните с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори, като преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене, производство и продажба на енергия от възобновяеми източници, с капацитет на инсталацията до 1 мегават. Допустими за финансиране са следните дейности: Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост; закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността; закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника на пазарната стойност на активите; закупуване на коне за неземеделска дейност; общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта. Финансовото подпомагане по мярка 312 е с максимален размер 70% от признатите разходи, като минималната сума на общите разходи не трябва да е под 5000 евро, а максималната не трябва да е над 400 000 евро, като изключение се прави само за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, където максималната сума е 1 000 000 евро. Максималният срок за изпълнение на проектите е 24 месеца от датата на подписване на договора, като е важно да се отбележи, че сумите се изплащат едва след като е направена цялата инвестиция, тоест се извършва възстановяване на средства по допустимите за финансиране по тази мярка дейности.

- Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” - по тази мярка се подпомагат проекти за насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм, както и разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони. Кандидати по мярка 313 могат да бъдат общини в селски райони с население до 10 000 души и юридически лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на община от селските райони. Дейности, които се подпомагат по мярка 313 - изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите, както и разработване и маркетинг на туристически продукти. Мярката не финансира: изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф; обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, включени в класификацията на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН); изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които генерират приходи и които не са общинска и/или държавна собственост; проекти, включващи единствено дейности по Разработване и маркетинг на туристически продукти. Финансовото подпомагане е в размер на 100% от признатите разходи при проекти на общини и юридически лица с нестопанска цел, които са от обществен интерес и не генерират приходи. За всички останали проекти финансовото подпомагане е в размер на 70%. Минималният размер на разходите по проект е 10 000 евро, максималният - 200 000 евро.

- Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" - целите, които се преследват със създаването на тази мярка са подобряване и развитие на бизнеса в селските райони, чрез подобряване на пътната инфраструктура и условията за живот като цяло, изграждане на качествена ВиК инфраструктура, чрез разширяване на културните, спортните и социални услуги на населението. Допустимите по мярката кандидати са общини от селските райони, юридически лица, регистрирани с нестопанска цел, както и читалища, регистрирани по Закона за народните читалища. Финансирането на проекти по мярка 321 е в размер на 100% за проекти на общини и юридически лица с нестопанска цел, както и читалища, които не генерират приходи и са в обществен интерес. За всички останали проекти финансирането е в размер на 70% от сумата на общите разходи. Минималният размер на сумата на общите разходи по проекти е 10 000 евро. Максималният размер на общите разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел и читалища е 500 000 евро, а за проекти на общини - 3 000 000 евро. За периода на кампанията 2007 - 2013г. финансирането на една община по Програмата за Развитие на Селските Райони не може да надхвърля 10 000 000 евро.

Подробна информация за ПРСР, нормативната база и необходимите документи могат да бъдат намерени на следните адреси Страница за Програмата за развитие на селските райони към Министерството на земеделието и храните и Програма за развитие на селските райони

 
24апр2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker