найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Седма рамкова програма на ЕС
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором   

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Какъв тип дейности се финансират чрез Седмата рамкова програма на ЕС?

Седма рамкова програма на ЕС

Специфични програми, влизащи в състава на Седмата рамкова програма на ЕС

Седмата рамкова програма на Европейския съюз подкрепя дейности, свързани с научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, свързани с постигането на устойчив икономически растеж. Цел на програмата е стимулирането на конкурентоспособността на ЕС, използвайки знанието като стратегически ресурс.
Приоритет за програмата са научните изследвания, които биха дали възможност на стратегически отрасли на европейската индустрия да станат водещи в световен мащаб. Координацията на големите изследователски проекти с ключово значение за европейската индустрия ще се провежда от Европейският изследователски съвет.

В програмата могат да вземат участие:

- физически лица - изследователи и учени, докторанти и т. нар. post-doc (хора, които са на едно стъпало в научноизследователската йерархия от докторската степен)

- юридически лица - университети, научни центрове, предприятия (МСП и големи индустриални предприятия), организации с нестопанска дейност

Рамковата програма е насочена към финансиране на следните основни групи дейности:

- съвместни научни проекти

- мрежи по компетентност

- дейности за координация и подкрепа

- индивидуални проекти

- подкрепа за обучение и кариерно развитие на учените

- изследвания, насочени към определени специфични групи (по-специално МСП)

В състава на Седмата рамкова програма за периода 2007 - 2013г. са включени две подпрограми:

А) Евратом (Euratom) - отнася се за проекти, свързани с ядрени изследвания и подготвителни дейности. За подробна информация и допълващи документи - Програма Евратом

Б) Европейската общност - отнася се за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и е съставлявана от 4 специфични програми:

1) Сътрудничество - тази специфична програма финансира цялата гама научни дейности, осъществявани чрез транснационално сътрудничество (включително и международно сътрудничество с трети страни), съвместни проекти и мрежи за координиране на изследователски програми в 10 области:

- Здраве - целите в тази област са подобряване здравето на европейските граждани и повишаване конкурентоспособността на европейските индустрии и бизнес, свързани със здравето, а разполагаемия бюджет, с който трябва да се осъществят тези цели е 6,1 млрд евро за периода 2007 - 2013г. Подробна информация за Финансиране по програма Сътрудничество в област Здраве

- Храни, земеделие и биотехнологии - резултатите, търсени чрез финансирането на проекти в тази приоритетна област са създаване на биоикономика, основаваща се на знанието чрез устойчиво използване на природните ресурси, произвеждане на качествена и безопасна храна и приложения на биотехнологиите и естествените науки в индустриалните производства. Бюджетът, определен за финансиране на проекти в тази област е 1,9 млрд. евро за целият период на програмата. Важни документи и указания за кандидатстване за Финансиране по програма Сътрудничество в област Храни, Земеделие и Биотехнологии

- Информационни и комуникационни технологии - основни цели на проекта са повишаване конкурентоспособността на европейската индустрия и оформяне на бъдещото развитие на ИКТ сектора в отговор на потребностите на обществото и бизнеса. Бюджетът за тази област на европейската индустрия е 9,1 млрд. евро за целият период на програмата. Допълнителна информация за Финансиране по програма Сътрудничество в област ИКТ

- Нанонауки, нанотехнологии, материали и нововъзникващи технологии - за тази област ЕС е предвидил бюджет от 3,5 млрд. евро за осъществяване на следните цели - повишаване конкурентоспособността на европейската индустрия чрез трансформирането й от ресурсоемка в наукоемка, както и чрез развитието на нови високотехнологични сектори и иновативни приложения. Подробна информация за Финансиране по програма Сътрудничество в област Нанонауки, Нанотехнологии и Нововъзникващи технологии

- Енергия - за целият период на проекта е предвидено да се предостави финансиране в размер на 2,35 млрд. евро с цел създаване на технологии, необходими за приспособяването на настоящите енергийни системи към по-устойчиви, конкурентоспособни и безопасни режими на функциониране (възобновими източници, намаляване на вредните емисии, енергийна ефективност и др.). Информация за Финансиране по програма Сътрудничество в област Енергия

- Околна среда (вкл. промени в климата) - ЕС е предвидил бюджет по тази приоритетна област в размер на 1,9 млрд. евро с цел подпомагане на устойчивото управление на създадената от природата и човека околна среда и нейните ресурси – изучаване на взаимовръзките между климат, биосфера, екосистеми и човешки дейности; разработване на нови технологии и услуги, щадящи околната среда. Допълнителна информация за изисквания и условия за кандидатстване за Финансиране по програма Сътрудничество в област Околна среда

- Транспорт и аеронавтика - основни цели на програмата в тази област са развитие на по-безопасни, по-екологични и по-бързи пан-европейски транспортни системи в полза на гражданите и в подкрепа на конкурентоспособността на европейската индустрия на световния пазар. За постигане на тези цели ЕС е предвидил бюджет в размер на 4,1 млрд. евро за целият период на програмата. Официалната страница за Финансиране по програма Сътрудничество в област Транспорт и Аеронавтика

- Социо-икономически и хуманитарни науки - целите, които ЕС е заложил за изпълнение в тази приоритетна област са изследване на сложните социо-икономическите предизвикателства в разширения Европейски съюз - демографски изменения, трудова заетост, образование, културен обмен, миграция, социално единство, качество на живот, глобализация и т.н. , като общия бюджет за тази област е 610 млн. евро за целия период на програмата. Подробна информация за Финансиране по програма Сътрудничество в област Социо-икономически и Хуманитарни науки

- Сигурност - разполагаемия бюджет за тази област е 1,4 млрд. евро за целият период на програмата и той е предвиден за дейности като развитие на технологии за осигуряване на безопасност на гражданите при заплахи от тероризъм, организирана престъпност, природни бедствия и производствени аварии, обезопасяване на инфраструктурите, конфиденциалност на личните данни и др. Официалната страница за Финансиране по програма Сътрудничество в област Сигурност

- Космос - бюджетът от 1,4 млрд. евро е определен за постигане на следните цели - подпомагане на Европейската космическа програма и на приложението ‘Global monitoring for environment and security’ (GMES), предоставящо услуги за управление на околната среда, земеделието и горите, за метеорологията и безопасността на цивилното население, както и насърчаване на европейската космическа индустрия. Официалната страница за Финансиране по програма Сътрудничество в област Космос

2) Идеи - специфичната програма Идеи подпомага изследванията на границите на познанието, съдържащи висок научен риск, но и създаващи възможности за научен и технологичен напредък. Тя подкрепя и навлизането в нови научни области, характеризиращи се с интердисциплинарност, вкл. социално-икономическите и хуманитарни научни области.

Проектите се осъществяват от самостоятелни научни екипи, работещи на основата на национално или транснационално сътрудничество.

Координатор на програма Идеи е Европейския изследователски център, а бюджетът на програмата е 7,5 млрд. евро за периода 2007 - 2013г.

Файл с правилата за подаване на проекти, критериите за оценка и законодателната рамка за програма Идеи

3) Хора - специфичната програма Хора подпомага дейности като развитие на човешките ресурси в науката, създаване на обединен, достъпен и равнопоставен пазар на научния труд и осигуряване на привлекателни условия за талантливи учени.
Дейностите на програмата са насочени към развитието на научната кариера на изследователите на всички нива – от начална квалификация до обучение през целия живот.

Бюджетът на специфичната програма е 4,7 млрд. евро и е предвиден за финансирането на 5 основни типа дейности: начална квалификация на млади учени; обучение през целия живот и кариерно развитие; партньорства между индустрията и академичната общност; международни измерения; специфични дейности за подпомагане на мобилността и кариерното развитие.

Файл с правилата за подаване на проекти, критериите за оценка и законодателната рамка за програма Хора

4) Капацитети - специфична програма "Капацитети" подпомага развитието на изследователския и иновационен капацитет на Европа и неговото оптимално използване чрез съвместно действие с регионалните и кохезионни политики, Структурните фондове и Програмата за конкурентоспособност и иновации.

Бюджетът на специфичната програма е в размер на 4,1 млрд. евро, като с него се финансират 7 основни приоритетни области:

- изследователски инфраструктури

- изследвания в полза на малките и средните предприятия

- региони на знанието

- изследователски потенциал на конвергиращите региони

- науката в обществото

- подкрепа за съгласуваното разработване на изследователски политики

- международно сътрудничество

За повече информация, въпроси и мнения е създаден Европейски стратегически форум за изследователски инфраструктури

Координатор на програмата за България е Министерството на образованието и културата. Официална страница на Седмата рамкова програма на ЕС за България

Информация за връзка с националните контактни лица по Седма рамкова програма на ЕС

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker