найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Европейски програми за финансиране - European funding programs | Седма рамкова програма на ЕС
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором Летний отдых на море без заездов
Без лишних посредников
Законно, официально, из всех стран
болгарская турфирма Astrela Ltd.
  

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Какъв тип дейности се финансират чрез Седмата рамкова програма на ЕС?

Седма рамкова програма на ЕС

Специфични програми, влизащи в състава на Седмата рамкова програма на ЕС

Седмата рамкова програма на Европейския съюз подкрепя дейности, свързани с научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, свързани с постигането на устойчив икономически растеж. Цел на програмата е стимулирането на конкурентоспособността на ЕС, използвайки знанието като стратегически ресурс.
Приоритет за програмата са научните изследвания, които биха дали възможност на стратегически отрасли на европейската индустрия да станат водещи в световен мащаб. Координацията на големите изследователски проекти с ключово значение за европейската индустрия ще се провежда от Европейският изследователски съвет.

В програмата могат да вземат участие:

- физически лица - изследователи и учени, докторанти и т. нар. post-doc (хора, които са на едно стъпало в научноизследователската йерархия от докторската степен)

- юридически лица - университети, научни центрове, предприятия (МСП и големи индустриални предприятия), организации с нестопанска дейност

Рамковата програма е насочена към финансиране на следните основни групи дейности:

- съвместни научни проекти

- мрежи по компетентност

- дейности за координация и подкрепа

- индивидуални проекти

- подкрепа за обучение и кариерно развитие на учените

- изследвания, насочени към определени специфични групи (по-специално МСП)

В състава на Седмата рамкова програма за периода 2007 - 2013г. са включени две подпрограми:

А) Евратом (Euratom) - отнася се за проекти, свързани с ядрени изследвания и подготвителни дейности. За подробна информация и допълващи документи - Програма Евратом

Б) Европейската общност - отнася се за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и е съставлявана от 4 специфични програми:

1) Сътрудничество - тази специфична програма финансира цялата гама научни дейности, осъществявани чрез транснационално сътрудничество (включително и международно сътрудничество с трети страни), съвместни проекти и мрежи за координиране на изследователски програми в 10 области:

- Здраве - целите в тази област са подобряване здравето на европейските граждани и повишаване конкурентоспособността на европейските индустрии и бизнес, свързани със здравето, а разполагаемия бюджет, с който трябва да се осъществят тези цели е 6,1 млрд евро за периода 2007 - 2013г. Подробна информация за Финансиране по програма Сътрудничество в област Здраве

- Храни, земеделие и биотехнологии - резултатите, търсени чрез финансирането на проекти в тази приоритетна област са създаване на биоикономика, основаваща се на знанието чрез устойчиво използване на природните ресурси, произвеждане на качествена и безопасна храна и приложения на биотехнологиите и естествените науки в индустриалните производства. Бюджетът, определен за финансиране на проекти в тази област е 1,9 млрд. евро за целият период на програмата. Важни документи и указания за кандидатстване за Финансиране по програма Сътрудничество в област Храни, Земеделие и Биотехнологии

- Информационни и комуникационни технологии - основни цели на проекта са повишаване конкурентоспособността на европейската индустрия и оформяне на бъдещото развитие на ИКТ сектора в отговор на потребностите на обществото и бизнеса. Бюджетът за тази област на европейската индустрия е 9,1 млрд. евро за целият период на програмата. Допълнителна информация за Финансиране по програма Сътрудничество в област ИКТ

- Нанонауки, нанотехнологии, материали и нововъзникващи технологии - за тази област ЕС е предвидил бюджет от 3,5 млрд. евро за осъществяване на следните цели - повишаване конкурентоспособността на европейската индустрия чрез трансформирането й от ресурсоемка в наукоемка, както и чрез развитието на нови високотехнологични сектори и иновативни приложения. Подробна информация за Финансиране по програма Сътрудничество в област Нанонауки, Нанотехнологии и Нововъзникващи технологии

- Енергия - за целият период на проекта е предвидено да се предостави финансиране в размер на 2,35 млрд. евро с цел създаване на технологии, необходими за приспособяването на настоящите енергийни системи към по-устойчиви, конкурентоспособни и безопасни режими на функциониране (възобновими източници, намаляване на вредните емисии, енергийна ефективност и др.). Информация за Финансиране по програма Сътрудничество в област Енергия

- Околна среда (вкл. промени в климата) - ЕС е предвидил бюджет по тази приоритетна област в размер на 1,9 млрд. евро с цел подпомагане на устойчивото управление на създадената от природата и човека околна среда и нейните ресурси – изучаване на взаимовръзките между климат, биосфера, екосистеми и човешки дейности; разработване на нови технологии и услуги, щадящи околната среда. Допълнителна информация за изисквания и условия за кандидатстване за Финансиране по програма Сътрудничество в област Околна среда

- Транспорт и аеронавтика - основни цели на програмата в тази област са развитие на по-безопасни, по-екологични и по-бързи пан-европейски транспортни системи в полза на гражданите и в подкрепа на конкурентоспособността на европейската индустрия на световния пазар. За постигане на тези цели ЕС е предвидил бюджет в размер на 4,1 млрд. евро за целият период на програмата. Официалната страница за Финансиране по програма Сътрудничество в област Транспорт и Аеронавтика

- Социо-икономически и хуманитарни науки - целите, които ЕС е заложил за изпълнение в тази приоритетна област са изследване на сложните социо-икономическите предизвикателства в разширения Европейски съюз - демографски изменения, трудова заетост, образование, културен обмен, миграция, социално единство, качество на живот, глобализация и т.н. , като общия бюджет за тази област е 610 млн. евро за целия период на програмата. Подробна информация за Финансиране по програма Сътрудничество в област Социо-икономически и Хуманитарни науки

- Сигурност - разполагаемия бюджет за тази област е 1,4 млрд. евро за целият период на програмата и той е предвиден за дейности като развитие на технологии за осигуряване на безопасност на гражданите при заплахи от тероризъм, организирана престъпност, природни бедствия и производствени аварии, обезопасяване на инфраструктурите, конфиденциалност на личните данни и др. Официалната страница за Финансиране по програма Сътрудничество в област Сигурност

- Космос - бюджетът от 1,4 млрд. евро е определен за постигане на следните цели - подпомагане на Европейската космическа програма и на приложението ‘Global monitoring for environment and security’ (GMES), предоставящо услуги за управление на околната среда, земеделието и горите, за метеорологията и безопасността на цивилното население, както и насърчаване на европейската космическа индустрия. Официалната страница за Финансиране по програма Сътрудничество в област Космос

2) Идеи - специфичната програма Идеи подпомага изследванията на границите на познанието, съдържащи висок научен риск, но и създаващи възможности за научен и технологичен напредък. Тя подкрепя и навлизането в нови научни области, характеризиращи се с интердисциплинарност, вкл. социално-икономическите и хуманитарни научни области.

Проектите се осъществяват от самостоятелни научни екипи, работещи на основата на национално или транснационално сътрудничество.

Координатор на програма Идеи е Европейския изследователски център, а бюджетът на програмата е 7,5 млрд. евро за периода 2007 - 2013г.

Файл с правилата за подаване на проекти, критериите за оценка и законодателната рамка за програма Идеи

3) Хора - специфичната програма Хора подпомага дейности като развитие на човешките ресурси в науката, създаване на обединен, достъпен и равнопоставен пазар на научния труд и осигуряване на привлекателни условия за талантливи учени.
Дейностите на програмата са насочени към развитието на научната кариера на изследователите на всички нива – от начална квалификация до обучение през целия живот.

Бюджетът на специфичната програма е 4,7 млрд. евро и е предвиден за финансирането на 5 основни типа дейности: начална квалификация на млади учени; обучение през целия живот и кариерно развитие; партньорства между индустрията и академичната общност; международни измерения; специфични дейности за подпомагане на мобилността и кариерното развитие.

Файл с правилата за подаване на проекти, критериите за оценка и законодателната рамка за програма Хора

4) Капацитети - специфична програма "Капацитети" подпомага развитието на изследователския и иновационен капацитет на Европа и неговото оптимално използване чрез съвместно действие с регионалните и кохезионни политики, Структурните фондове и Програмата за конкурентоспособност и иновации.

Бюджетът на специфичната програма е в размер на 4,1 млрд. евро, като с него се финансират 7 основни приоритетни области:

- изследователски инфраструктури

- изследвания в полза на малките и средните предприятия

- региони на знанието

- изследователски потенциал на конвергиращите региони

- науката в обществото

- подкрепа за съгласуваното разработване на изследователски политики

- международно сътрудничество

За повече информация, въпроси и мнения е създаден Европейски стратегически форум за изследователски инфраструктури

Координатор на програмата за България е Министерството на образованието и културата. Официална страница на Седмата рамкова програма на ЕС за България

Информация за връзка с националните контактни лица по Седма рамкова програма на ЕС

 
07июл2011 


Европейски програми за финансиране.Контактна информация Contact information.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker