найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds | Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором   

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Обща информация и приоритетни цели на ОП Развитие на човешките ресурси

Оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси се финансира съвместно от Европейският Социален Фонд и националният бюджет на България. Основна цел на програмата е "развитието на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция" , а като стратегическа цел на Програмата е зададена "подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване" . Пред ОПРЧР са поставени и няколко специфични цели за изпълнение:
- повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;

- увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование;

- повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.

За постигане на зададените пред Програмата цели са оформени няколко приоритетни оси, чрез които да се финансират конкретните дейности:

1. Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването - тук бенефициенти могат да бъдат: Агенция по заетостта, образователни и обучаващи институции и организации, работодатели, браншови организации, социално-икономически партньори, НПО, центрове за информиране и професионално обучение, институции за професионално ориентиране, микропредприятия, консултантски фирми, центрове за развитие на предприемачеството.

2. Повишаване на производителността и адаптивността на заетите - по тази приоритетна ос могат са кандидатстват: Агенция по заетостта, образователни и обучаващи институции и организации, работодатели, браншови организации, социално-икономически партньори, изследователски центрове, НПО, институции и организации, осъществяващи контрол върху УТ в предприятията.

3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието - финансиране на дейности, включени в състава на този приоритет могат да получат: МОМН, НАПОО, ЦКОКО, НАЦИД, ЦИОО, ЦРЧР, Национален педагогически център, Национален институт за обучение на директори, образователни, обучителни и научни институции, научни организации, социално-икономически партньори, центрове за професионално обучение, общини, НПО, училищни настоятелства, НАОА, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, научни центрове, работодатели, браншови организации.

4. Подобряване на достъпа до образование и обучение - по този приоритет финансиране за своите проекти могат да получат: МОМН, образователни и обучителни институции, детски градини, НПО, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, общини, ресурсни центрове, центрове за професионално обучение, извънучилищни педагогически учреждения, читалища, спортни клубове и младежки организации, НАПОО, ЦРЧР, социално-икономически партньори, Национален педагогически център, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, работодатели и браншови организации.

5. Социално включване и насърчаване на социалната икономика - организациите и институциите, които отговарят на критериите за финансиране по тази приоритетна ос са: АСП, АХУ, ДАЗД, НПО, ДАМС, Министерство на здравеопазването, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, доставчици на социални услуги, консултантски фирми, работодатели, общини, доставчици на здравни услуги, публични лечебни заведения, медицински университети, социално-икономически партньори и други

6. Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги - финансиране по този приоритет могат да получат следните организации и институции: Институции на пазара на труда на национално и регионално равнище, контролни органи, институции, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, МТСП и второстепенните му разпоредители, Министерство на здравеопазването и второстепенните му разпоредители, ангажирани в сферата на социалните и здравните услуги, ДАЗД и др.

7. Транснационално и междурегионално сътрудничество - с проекти за дейности, включени в състава на тази приоритетна ос могат да кандидатстват всички кандидати, които отговарят на критериите за финансиране по останалите 7 приоритетни оси на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

8. Техническа помощ - тук кандидати могат да бъдат единствено управляващият орган на ОПРЧР (Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" на Министерство на труда и социалната политика) и неговите междинни звена (за съответните приоритетни оси междинните звена са различни - Агенция по заетостта за приоритетни оси 1 и 2; Министерство на образованието, младежта и науката за приоритетни оси 3 и 4; Агенция за социално подпомагане за приоритетна ос 5).

Важната информация за финансовата част може да се обобщи така - общият бюджет на проекта за кампанията за безвъзмездно финансиране 2007 - 2013г. е 1 213 869 575 евро, като програмата (със средства от ЕСФ и националните доплащания) финансира до 85% от признатите по проекта разходи.

Полезна информация и документи могат да бъдат открити на сайтовете на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Еврофондовете в България

 
06июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker