найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds | Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать авторомПересчёт шкал землетрясений: магнитуты, Рихтер и 12-балльная шкала
Когда случается землетрясение, средства массовой информации (дезинформации) сообщают в первые часы сведения, по которым трудно понять, каков же масштаб стихийного бедствия.
Какова реальная сила землетрясения?
Земля-распухает.NetNotebook.Net
   

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Какви дейности се финансират чрез ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика?

Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

Обща информация за ОП Конкурентоспособност

Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." има за цел развитието на българската икономика след присъединяването й към Европейския съюз и преодоляването на основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната. Чрез програмата трябва да се развият силните страни и приоритетните отрасли на българската икономика, за да може тя да бъде конкурентоспособна на останалите икономики от Общността.
За постигане на динамична и конкурентна икономика в регионален и световен план ОП "Конкурентоспособност" има за цел да финансира проекти в областите на икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда. Във връзка с това ОП "Конкурентоспособност" предоставя финансиране по следните приоритетни оси:

1. Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности - тази приоритетна ос се осъществява чрез 2 групи операции, които са съставени от определен брой приоритетни дейности. По този приоритет ще бъдат подкрепяни: български предприятия с потенциал за развитие и комерсиализация на иновации – както стартиращи така и съществуващи фирми; обществени или частни организации, които създават и управляват офиси за технологичен трансфер, технологични бизнес инкубатори, технологични паркове и др. Групите операции са следните :

- подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост - по тази тематична група операции ще бъде предоставяна подкрепа за стартиращи или съществуващи предприятия с иновативен потенциал. Целта е да се преодолеят различията между предприятията и научните институти, което ще подобри производителността на фирмите, развитието на нови и подобрени продукти и услуги с по-висока добавена стойност, както и подобряване на производствените методи, процеси и проникването им на пазара. За да се осигури защита на разработените иновации от българските предприятия и научни организации, ще се предоставя подкрепа за защита на индустриални права чрез национални и международни приложения и регистрации на патенти, търговски марки и дизайн (включително Търговска марка на Общността, Дизайн на Общността, Споразумението от Мадрид и протокола към него, и др.). Приоритетни дейности, които са в състава на тази операция са: Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги; Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия; Разработване на иновации от стартиращи предприятия; Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги.

- подобряване на про-иновативната инфраструктура - целта на тази операция е създаването на благоприятни условия за развитието на иновативни предприятия и укрепване капацитета на българските научни организации за въвеждане на приложени НИРД дейности. В състава на операцията има следните приоритетни дейности: Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер; Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове; Подкрепа за създаване на технологични паркове.

2. Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда - по този приоритет ще бъдат подкрепяни: предприятия от производствения сектор и сектора на услугите; обществени и неправителствени организации, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса и/или действащи като бизнес инкубатори; обществени тела, образователни институти и изследователски организации, неправителствени организации и други образувания, включени в мрежа на клъстер(и). В тази приоритетна ос са обособени няколко групи операции:

- подобряване на технологиите и управлението в предприятията - предприятията ще бъдат подкрепяни и за постигане на съответствие с международно признати стандарти – въвеждане на системи за управление на качеството, екологични стандарти, управленски системи базирани на информационни технологии, добри управленски практики и др. Свързани дейности, включващи се в тази група операции са: Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение; Подкрепа за предприятия и кооперации на хора с увреждания; Технологична модернизация в малки и средни предприятия; Покриване на международно признати стандарти; Технологична модернизация в малки и средни предприятия; Технологична модернизация в големи предприятия.

- създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса - тази група операции е насочена към финансиране на организации в подкрепа на бизнеса, като партньорството между тези организации се нарича мрежа. Ще бъдат финансирани разработването и въвеждането на нови пакети от услуги за предприятията – както общи, така и специализирани – развитие и поддръжка на стандартите за услугите и към членовете на мрежата, както и необходимите инвестиции за функционирането на мрежата, включително разработката и поддръжката на бази данни и др. Ще бъдат създадени и регионални бизнес инкубатори под формата на „инфраструктурно продължение" на мрежата. Свързани дейности при тази група операции са: Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори.

- подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници - въвеждането на енерго-спестяващи технологии в предприятията ще доведе до по-висока икономическа ефективност чрез намаление на цените и повишаване на конкурентоспособността им. ще бъдат подкрепяни и дейности, чиято цел е въвеждането на енергоспестяващи технологии, както и оползотворяването на ВЕИ от предприятията.

- насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите - финансират се различни по вид и същност дейности – едновременно ще се финансират общи за клъстера като цяло дейности (управление на клъстера и общи инвестиционни потребности), така и подкрепа за индивидуалните членове на клъстера (включително консултации, инвестиции и обучение). Като свързана дейност тук се разглежда: Подкрепа за развитието на клъстерите в България.

3. Финансови ресурси за развитие на предприятия - по този приоритет ще бъдат подкрепяни: организации (обществени и търговски или неправителствени организации), опериращи като гаранционни фондове; организации (обществени и търговски или неправителствени организации), опериращи като микро-кредитни фондове; фондове за дялов капитал, инвестиращи в МСП; организации, управляващи мрежа от бизнес ангели. Приоритетната ос съдържа следните групи операции:

- подкрепа за гаранционни фондове - дейностите в тази група включват създаване и капитализиране на гаранционни фондове/схеми, включително разширяване на дейността на вече съществуващи фондове.

- подкрепа за фондове за микро-кредитиране - тази група операции има за цел да финансира вече съществуващи микро-кредитни фондове/схеми, както и към новосъздадени, включително местни или регионални фондове или клонове на фондове.

- подкрепа за фондове за дялов капитал, инвестиращи в МСП (фондове за рисков капитал) - финансират се фондове за начален и дялов капитал, които разширяват дейността си като инвестират в български МСП.

- подкрепа за създаване или разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели в България - мрежата ще предоставя услуги за намиране на подходящ партньор и свързването на МСП с бизнес ангели (професионалисти, които желаят да инвестират средства в нови рискови бизнеси)

4. Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика - бенефициенти по този приоритет ще бъдат: Българска агенция за инвестиции; Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП; Обществени и частни организации, работещи в областта на стандартизиране, сертифициране и изпитване. Приоритетната ос е конкретизирана чрез 3 групи операции:

- популяризиране на България като инвестиционна дестинация - средствата ще бъдат инвестирани във информационни кампании, рекламни дейности, които да осигурят по-добър достъп до информация за потенциалните инвеститори, включително проучвания и подобряване качеството на промоционалните материали.

- подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари - чрез тази операция ще се финансират следните дейности: Провеждане на изследвания и анализи; Разработване на система и план за действие за предоставяне на информация и насърчаване на бизнес дейностите на страната; Промоционални дейности; Информационни кампании; Създаване на единна информационна система и база данни, предоставяща свободен достъп и възможности за търсене на партньори и обмяна на информация; Подпомагане на участието на предприятията в международни пазари и изложби; Организиране и провеждане на международни бизнес форуми.

- подобряване на инфраструктурата за сертифициране - конкретни дейности, които ще бъдат финансирани чрез тази група операции са: Предоставяне на инвестиции и провеждане на информационни и образователни кампании; Подобряване на качеството и достъпа до стандарти и международно признаване на резултатите от калибрирането и изпитването.

5. Техническа помощ - целта на този приоритет е постигането на добри резултати при изготвянето, планирането, оценката и цялостното управление на проектите. Бенефициенти по тази приоритетна ос са Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" (дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма) и Междинното звено (Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - ИАНМСП)

Подробна информация за програмата и полезни документи може да бъде намерена на сайтовете на Оперативна програма "Конкурентоспособност" и Еврофондовете в България

 
06июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker