найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds | Оперативна програма Регионално развитие
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором  Результаты операции "глобальное потепление"
... не надо "делать аналитику", чтобы понять могущество КНР. Достаточно зайти в магазин и внимательно посмотреть на шильдики, надписи, этикетки - на большинстве товаров где-нибудь да вылезет "Made in PRC", "Made in China", "страна происхождения: Азия"
"Китай принял Обаму, предельно его унизив"
YUAN.NetNotebook.Net
 

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:

Оперативна програма Регионално развитие

ОП Регионално развитие - обща информация, приоритети и бенефициенти

Оперативна програма Регионално развитие е създадена за подпомагане на изпълнението на приоритетната за Европейския съюз стратегия "Балансирано териториално развитие". Програмата се финансира от Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Цел на ОПРР е преодоляването на изоставането и намаляването на различията между регионите, които са целеви за програмата.

ОПРР предоставя широк кръг от мерки за изпълнение на стратегическите цели, като кръгът от мерки включва дейности от подобряване на инфраструктурата до опазване на културното наследство. Ключова роля в изпълнението на проектите играе сътрудничеството между отделните общини, което би довело до интегрирано и устойчиво развитие и до цялостно развитие на конкретния регион.

Финансирането по ОПРР става по приоритетни оси, които са:

1. Устойчиво и интегрирано градско развитие - по тази приоритетна ос се финансират дейности за обновяване и разширяване на градската инфраструктура, като целта тук е да се повиши привлекателността и конкурентоспособността, както и спазването на екологичните принципи. Конкретните операции, които могат да се извършват като част от тази приоритетна ос са: Социална инфраструктура (кандидати - НПО и университети, действащи като сдружения с идеална цел; общински детски градини, ясли, училища, здравни заведения и културни институти - чрез конкретната община; държавни учебни и лечебни заведения, както и държавни културни институции кандидатстват чрез ресорните си министерства за култура, здравеопазване, образование; Агенция по Заетостта кандидатства чрез Министерство на труда и социалната политика); Жилищна политика (кандидати - публични власти или сдружения с нестопанска цел, асоциации на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради.); Организация на икономическите дейности (кандидати - общини, сдружения на общини, НПО или частни инвеститори в партньорство с общини); Подобряване на физическата среда и превенция на риска (кандидати - общини, сдружения на общини, НПО в партньорство с общини, МВР); Системи за устойчив градски транспорт (кандидатите може да бъдат само общини).

2. Регионална и местна достъпност - тук се включват основно дейности по подобряване на инфраструктурата - второкласните пътища, телекомуникациите и газоразпределителната мрежа. Операциите, включени в състава на тази приоритетна ос са: Регионална и местна пътна инфраструктура (кандидати - Национална агенция "Пътна инфраструктура" за рехабилитация и реконструкция на второкласни пътища извън трансевропейските транспортни коридори (TEN-T) и третокласни пътища на територията на цялата страна; Общините, включени в списъка за допустимост на ОПРР със цел реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа); Информационни и комуникационни мрежи и услуги (кандидати - всички общини на територията на България за общинските ИКТ инфраструктурни проекти; Държавната агенция за информационни технологии и съобщения - конкретен бенефициент за изграждането на нова държавна ИКТ мрежа); Достъп до устойчиви и ефикасни енергийни ресурси (кандидати - общини, включени в списъка за допустимост по тази мярка, като изискване към общината-кандидат е да няма издаден лиценз за газоразпределителна мрежа и да кандидатства с проект за инвестиции в енергоразпространението, а не в производството на енергия)

3. Устойчиво развитие на туризма - специфичната цел на приоритета е повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие. Операциите, които са в състава на тази приоритетна ос са: Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура (кандидати - общини, сдружения на общини, местни, регионални и национални туристически организации, Министерство на културата, публични организации, управляващи паметници на културата с национално значение съгласно класификацията на Националния институт за паметниците на културата); Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите (кандидати - Регионални, национални и местни туристически организации, регистрирани в Националния туристически регистър, общини, сдружения на общини, Министерство на културата); Национален туристически маркетинг (кандидати - тук конкретен бенефициент е Държавната агенция по туризъм)

4. Местно развитие и сътрудничество - цел на приоритетната ос е създаването и подпомагането на инвестиционни инициативи, свързани с местна собственост, формулирани на местно ниво от местните заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране на решения на конкретни местни проблеми. Тя е насочена към общините, които са малки като територия, население, периферни и в неравностойно положение спрямо останалите по повод възможностите за привличане на инвестиции. Специфичните операции тук са 2: Дребномащабни местни инвестиции (кандидати - общините, включени в списъка за допустимост по тази приоритетна ос); Междурегионално сътрудничество (кандидати - области, сдружения на общини, общини, еврорегиони и НПО в партньорство с общини или областни администрации)

5. Техническа помощ - целта на тази приоритетна ос е да се осигури безпрепятствено изпълнение, наблюдение, оценка, публичност и контрол на програмата, и по този начин - високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС. Конкретните операции, които се включват във състава на тази приоритетна ос са: Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол (кандидати - Управляващият орган на ОПРР - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" 2007 - 2013 г.); Комуникация, информация и публичност (кандидати - Управляващият орган на ОПРР - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"); Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР (кандидати - Управляващият орган на ОПРР - Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" 2007 - 2013 г.)

Финансирането, което одобрените проекти получават от ОПРР е в размер на до 85% от общата сума на разходите.

Изпълнението на ОПРР се очаква да доведе до подобряване на социално-икономическите условия в регионите, целеви за програмата, което от своя страна да даде добра основа за устойчиво развитие на тези региони.

Информация и полезни документи могат да бъдат намерени на адрес: Оперативна програма Регионално развитие и Еврофондовете в България

 
06июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker