найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Нашият опит и съвети - Our experience and advices | Препоръки за избор на програма
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором Для: первые два этажа для бизнеса, полумансардный этаж для жилья.
Собственная фирма под собственными ногами

Выгодно?

BG-DOM.Astrela.com
  

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Имам идея за проект, но не знам към коя програма за финансиране да се насоча?

Препоръки за избор на програма

Избор на програма според типа на проектната идея

Нашите препоръки към тези, които търсят финансиране на проектните си идеи:
1. Ако проектът носи високи технологични рискове и все още е в ранен изследователски етап:

- Седма рамкова програма на Европейската комисия - насочена е към повишаване на конкурентоспособността на ЕС в определени сектори чрез финансиране на разнообразни научни изследвания и развиване на икономика на знанието. Полезна информация за Седма рамкова програма

- Фонд Научни изследвания - това е национална организация, създадена към Министерство на Образованието и науката с цел да финансира подобен тип проекти. Подробна информация за дейността на Фонд Научни изследвания

- LIFE + - подробна информация за Програма ЛАЙФ+

2. Ако проектът е с висок финансов риск:

- Програма за предприемачество и иновации (в рамките на Програма CIP) - целта на програмата е да улесни достъпа до финансиране на малки и средни предприятия. По програмата могат да кандидатстват изследователски центрове; административни звена; малки и средни предприятия; агенции; търговски камари. Рамковата програма за предприемачество и иновации е разделена на 3 оперативни програми: Програма за предприемачество и иновации; Програма за подпомагане на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии; Програма за интелигентна енергия в Европа. Информация и полезни документи за Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации

3. Ако проектът е в областта на енергийната ефективност и ВЕИ:

- Програма за интелигентна енергия в Европа (в рамките на Програма CIP). Информация и полезни документи за Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации

- Седма рамкова програма на Европейската комисия - тук целевата програма, насочена към енергийната ефективност е Специфична програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "Енергия". Полезна информация за Седма рамкова програма

- Програма за развитие на селските райони - тук финансирането е насочено най-вече към фотоволтаични електроцентрали, целящи частично задоволяване на потребностите от ел. енергия в конкретните региони. Полезна информация за Програмата за развитие на селските райони

4. Ако проектът е в областта на информационните и комуникационните технологии:

- Програма за подпомагане на политиката в областта на ИКТ (в рамките на Програма CIP) - приоритетни тук са проектите, които имат за цел създаването на единна европейска информационна система, повишаване ефективността на услугите от обществен интерес, повишаването на качеството на живот, насърчаване на иновациите, укрепване и обогатяване на европейският вътрешен пазар на информационни и комуникационни технологии. Информация и полезни документи за Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации

- Седма рамкова програма на Европейската комисия - целевата оперативна програма, насочена към информационните и комуникационните технологии е Специфична програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "ИКТ". Полезна информация за Седма рамкова програма

5. Ако проектът е в областта на транспорта:

- Програма Марко Поло на Европейската комисия - бенефициенти по програмата могат да бъдат: Местни и регионални власти; Корпорации; Федерации и обединения; Администрации; Агенции и камари; Малки и средни предприятия. Допустими групи дейности по програмата са: Дейности с катализационен ефект; Морски магистрали; Прехвърляне на товари; Пренасочване на трафика; Oбмяна на опит. Подробна информация за Програма Марко Поло

- Седма рамкова програма на Европейската комисия - по тази програма Специфичната програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "Транспорт и аеронавтика" е мярката, чрез която се финансират дейностите в графа Транспорт. Полезна информация за Седма рамкова програма

- Оперативни програми на Структурните фондове - Оперативна програма Транспорт

6. Ако проектът е насочен към опазване на биоразнообразието и околната среда, използването на земя, управление на водни ресурси и др.:

- LIFE+ - подробна информация за Програма ЛАЙФ+

- Седма рамкова програма на Европейската комисия - конкретната мярка се нарича Специфична програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "Околна среда вкл. промени в климата". Полезна информация за Седма рамкова програма

- Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации на ЕК (CIP) - информация и полезни документи за Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации. Финансирането по този компонент е насочено към подкрепа за еко-иновации.

- Оперативни програми на Структурните фондове - подобен тип проекти се финансират основно от Оперативна програма Околна среда

7. Ако проектът е в областта на земеделието, храните и биотехнологиите:

- Седма рамкова програма на Европейската комисия - целева за подобен тип проекти е Специфичната програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "Храни, земеделие и биотехнологии". Полезна информация за Седма рамкова програма

- Програма САПАРД - подробна информация за Програма САПАРД

- Програма за Развитие на селските райони - полезна информация за Програмата за развитие на селските райони

8. Ако проектът е в областта на нанотехнологиите и новите материали:

- Седма рамкова програма на Европейската комисия - Специфичната програма "Сътрудничество"/тематичен приоритет "Нанонауки, нанотехнологии, нови материали и нововъзникващи технологии" е създадена със цел да финансира подобен тип проекти. Интернет страницата на Приоритет Нанонауки, нанотехнологии, нови материали и нововъзникващи технологии и там е достъпна необходимата информация за кандидатстване. Допълнителна информация за Седма рамкова програма

9. Ако кандидатстващата организация е малко или средно предприятие:

- Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации на ЕК (CIP) - информация и полезни документи за Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации

- Седма рамкова програма на Европейската комисия - допустими специфични програми за кандидатстване на МСП са програмите "Сътрудничество", "Капацитети" и "Хора". На тази страница желаещите могат да се запознаят с условията, изискванията и начинът на финансиране на проектните предложения.

- Програма за учене през целия живот (Lifelong Learning Programme) на Европейската комисия (2007-2013) - програмата съдържа следните подпрограми: Програма Коменски (за нуждите на основното и средното образование); Програма Еразъм (ориентирана към висшето образование); Програма Леонардо да Винчи (работеща в сферата на професионалното образование и обучение); Програма Грюндвик (цел на програмата е образованието за възрастни, официална страница); Програма Жан Моне (подкрепя работата на институции, свързани с преподаването, научните изследвания и научната дейност в сферата на Европейската интеграция, официална страница). Основни дейности, които се финансират чрез Основната програма са: сътрудничество на политическо ниво и иновативност в сферата на ученето през целия живот; популяризиране на изучаването на чужди езици; създаване на иновативни ИКТ-базирани продукти, услуги, образователни форми и практики за учене през целия живот; разпространение и експлоатация на резултатите и дейностите, реализирани в рамките на настоящата Програма, както и в предшестващите я сходни програми; обмен на добри практики. Подробна информация за Програмата за учене през целия живот

- Оперативни програми на Структурните фондове - при определени условия МСП могат да кандидатстват за финансиране по оперативните програми Околна среда; Развитие на човешките ресурси; Развитие на конкурентоспособността на българската икономика и Регионално развитие като самостоятелни организации, а като партньори и подизпълнители могат да кандидатстват за финансиране по всички оперативни програми. Подробна информация и изисквания за кандидатстване по всички програми от Структурните фондове

- Национален иновационен фонд - Официална страница на Национален иновационен фонд

- Програма Култура - Официална страница на програма Култура, а на тази страница може да бъде открита кратка и систематизирана информация за Програма Култура

10. Ако кандидатът за финансиране е университет или научноизследователски институт:

- Седма рамкова програма на Европейската комисия - този тип кандидати са допустими за кандидатстване по специфичните програми "Сътрудничество", "Капацитети", "Хора", "Идеи". Полезна информация за Седма рамкова програма

- Програма за учене през целия живот (Lifelong Learning Programme) на Европейската комисия (2007-2013) - подробна информация за Програмата за учене през целия живот

- Оперативни програми на Структурните фондове - при определени условия и в зависимост от ролята на университета или научноизследователския институт в проекта такъв тип организации могат да кандидатстват по всички налични за България оперативни програми. Подробна информация и изисквания за кандидатстване по всички програми от Структурните фондове

- Национален фонд "Научни изследвания" - Официална страница на фонд "Научни изследвания"

- Програма Култура - Официална страница на програма Култура, а на тази страница може да бъде открита кратка и систематизирана информация за Програма Култура

11. Ако кандидатът за финансиране е млад предприемач:

- Програма Еразъм за млади предприемачи - подробна информация за Програмата за учене през целия живот

- Програма за развитие на селските райони - съществуват условия по част от мерките, които насърчават кандидатурите на млади предприемачи. Полезна информация за Програмата за развитие на селските райони

- Програма САПАРД - в програмата са вменени стимули и преференции за млади земеделци. Подробна информация за Програма САПАРД

Това са нашите насоки към желаещите да кандидатстват, но освен тях напомняме и още нещо - идеите за проекти са специфични и не могат така точно да се обособят като видове. Поради това нашата препоръка е следната - изберете основната група дейности, която обхваща проекта и се запознайте с прилежащите към тази група програмни мерки, за да определите по-точно коя е най-подходяща за финансиране на вашия проект.

 
06июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker