найти ответ
задать вопрос - по темам всех наших faq-сайтов   
 
Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
Безвъзмездна помощ по проект - Grant Project Finance
 
 
<
 

 
новые FAQ статьи в Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
07июл2011 Контактна информация - част 5
07июл2011 Контактна информация - част 4
07июл2011 Контактна информация - част 3
 www.NetNotebook.Net | Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България | Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme | Моят проект по програма ЛАЙФ+ - част 4
Анти-кризисные меры, статьи и информации


разделы Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България

Нашият опит и съвети - Our experience and advices
Европейски програми за финансиране - European funding programs
Структурни фондове на ЕС - EU Structural Funds
Проект по програма ЛАЙФ+ - Project under the LIFE+ programme
Статии на английски език - Articles in English
Контактна информация - Contact information
 
Об авторе, составителе Financing - Начини за финансиране на идеи - Финансиране на идеи и проекти на територията на България
 
 
NetNotebоок.Net:
деньги, потребление, питание, техника, отношения, здоровье, медицина, безопасность, свобода, ...
О сайте
Редакция
 
Задать вопрос в FAQ,
если ответ не находится

любая тема NetNotebоок.Net
 
Опубликовать статью
 
Стать автором Результаты операции "глобальное потепление"
... не надо "делать аналитику", чтобы понять могущество КНР. Достаточно зайти в магазин и внимательно посмотреть на шильдики, надписи, этикетки - на большинстве товаров где-нибудь да вылезет "Made in PRC", "Made in China", "страна происхождения: Азия"
"Китай принял Обаму, предельно его унизив"
YUAN.NetNotebook.Net
  

статья, ответ на вопрос, FAQ  

вопрос:
Как се попълват таблиците за разходи по икономически елементи?

Моят проект по програма ЛАЙФ+ - част 4

Истинската история на посетител на нашият сайт за неговото кандидатстване по програма ЛАЙФ+

Трудна задача е попълването на документа Financial Application form, тъй като това попълване е свързано с много допълнителни пресмятания и съобразяване с нормативната уредба. Елементите (таблиците), от които се състои Financial Application form са основни за счетоводната отчетност на проекта.
Financial Application form започва със две таблици - т.нар. "разбивка на бюджета по категории" и таблица за отразяване на финансовият принос на страните, участници в проекта. Таблицата на разбивката на бюджета по категории е оформена по такъв начин, че всички суми се прехвърлят или пресмятат по предварително заложени формули, като изискване към попълващия е да впише сума само в графата "режийни разходи". Като редове от таблицата за разбивка по категории се отнасят:

- разходи за персонал;

- пътувания и командировки;

- външни услуги;

- дълготрайни активи (като в тях се включват разходите за инфраструктура, екипировка и изготвяне и експлоатация на прототипи);

- покупка или дългосрочен наем на земя;

- разходи за консумативи;

- други разходи;

- режийни разходи (според нормативите на ЕК те са непреки разходи, необходими за осъществяването на проекта, които не се доказват с документи и могат да бъдат в размер до 7% от допустимите преки разходи);

- общо разходи по изброените до тук категории (възможно е разминаване по сумите на общите разходи по проекта и общите признати разходи, като сумата, която е важна за проекта, бенефициентите и оценяващите е сумата на общите признати разходи. В процентно отношение вписаните признати разходи като процент трябва да дадат сбор от 100%)

Втората таблица се отнася до финансовият принос на участниците в проекта. В нея попълващият не вписва нищо, тя се попълва автоматично чрез прехвърляне на информация от други таблици и пресмятане чрез предварително заложени формули. Вследствие от всичко това тя включва следните графи:

- необходим (търсен) финансов принос към проекта от страна на ЕС (сумата не трябва да надвишава 50% от общите разходи по проекта);

- финансов принос на координиращият бенефициент (организацията, разпределяща средствата към различните дейности и партньори по проекта. Делът на нейния финансов принос трябва да е най-малко 25% от сумата на общите разходи по проекта);

- финансов принос на асоциираните бенефициенти (организации, които ще участват като партньори по проекта и ще извършват част от дейностите по изпълнение на този проект);

- финансов принос на съфинансиращите организации (не може да надвишава 25% от сумата на общите разходи по проекта. Съфинансиращата организация е организация, която участва в проекта само с финансиране и не извършва дейности по изпълнение на проекта);

- общо (общият финансов принос на всички страни по проекта трябва да бъде точно 100%).

Отново подчертаваме важността на указанията към таблиците - следете ги, за да не се получават грешки.

Следващата таблица също е много важна за оценяващите - това е таблицата "Разбивка на разходите по отделните дейности по проекта". За целта трябва да впишем списъкът от дейности, които записахме като основни в писмената част на представянето на идеята и проекта. В нашият случай основните дейности са 10 на брой, така че ги вписваме и много внимателно съобразяваме дейностите и необходимите за тях средства. Тези разходи, които трябва да се направят по всяка конкретна дейност трябва да се съпоставят с категориите от таблица "Разбивка на разходите по категории", като изключение правят само режийните разходи, които не се включват. Звучи доста сложно и е така, затова давам пример.

Пример:

Взимаме за пример дейността "Редакция и публикуване на готовите материали" - трябва да вземем предвид какъв тип разходи се извършват за осъществяването на тази дейност. Със сигурност основният разход е за заплати на персонала, който ще извърши тази дейност, а също така ще има и разходи за консумативи. И на този принцип се вписват сумите за всички дейности и по всички категории. Сборът трябва да даде сумата на общите разходи по проекта без режийните разходи.

Следващата група таблици ни показва по-подробно информацията за участниците в проекта и техният финансов принос. Записва се името на участника и под формата на каква организация участва той в самият проект. След това се вписват и сумите, които ще бъдат като финансов принос на всеки от участниците. Финансовият принос на ЕС не трябва да надвишава 50% от общите допустими разходи по проекта.

Идва ред на таблицата за преките разходи за персонала. Тя е съставена от следните графи:

- номер за идентификация на участника, чиято отговорност е подсигуряването на конкретни специалисти за изпълнение на конкретната дейност (в нашият случай номерът е само един, тъй като само една фирма осъществява дейностите);

- номер на изпълняваната дейност (взима се от подробният списък със всички дейности, които трябва да се извършат за изпълнението на проекта. На един ред може да се вписват повече от една дейност, в зависимост от това какви задължения имат конкретният вид специалисти. Като пример можем да дадем специалистите от отдел "Маркетинг и реклама" - те трябва да контактуват със заинтересованите страни, да промотират проекта, да търсят бъдещи инвеститори и т.н.);

- на какъв тип договор ще работи конкретния специалист (пълно/непълно работно време, постоянен (безсрочен) договор/временен договор);

- роля на конкретния специалист/позиция, която заема (мениджър на проекта, редактор и т.п.);

- дневна заплата на конкретния специалист (бруто);

- брой човеко-дни за целият период на проекта (това е броят на работните дни за конкретният специалист за периода от проекта, в който той ще е зает);

- брой човеко-месеци за периода на проекта (това е броят на работните месеци за конкретният специалист за периода от проекта, в който той ще е зает);

- преки разходи за персонала (общата сума, която конкретният специалист трябва да получи като заплащане за труда си за периода на проекта);

- какъв процент от общата сума, отделена за разходи за персонала е общият разход за конкретен специалист (като пример можем да дадем мениджъра на проекта, за който са предвидени разходи в размер на 10% от общите разходи за персонала).

Като таблица трябва да се представят и разходите за път и командировъчните. Таблицата е оформена така:

- номер на бенефициента, който е извършил разхода;

- номер на дейността, във връзка с която е направен разхода;

- пътуване извън границите на ЕС (трябва да се посочи да или не);

- допълнителна информация за пътуването (цел на пътуването, брой на пътуванията за осъществяване на 1 цел, брой на пътуващите, продължителност на пътуването);

- графа Пътни разходи;

- графа Командировъчни разходи;

- обща сума на пътните и командировъчните разходи по отделните дейности (пресмята се автоматично);

- какъв процент от общата сума, отделена за разходи за пътни и командировъчни е общият разход за една дейност (като пример можем да дадем пътуване със цел посещение на семинар, за който са предвидени разходи в размер на 20% от общите разходи за пътни и командировъчни).

Важна част от финансовото прогнозиране на проекта е прогнозата за разходите за външни услуги, тъй като те заемат над 10% от общият бюджет на проекта, а в същото време в тези 10% се включва богата гама дейности, което прави този тип разходи трудни за прогнозиране и отчитане.

Продължи към 5-та част на статията

 
05июл2011 


Европейски програми за финансиране.  |о сайте|редакция|предложить статью|   |PDA|

 
Пользователь обязан соблюдать Условия использования. Ответственность.
Перепечатка (кроме материалов под "стандартным копирайтом" - знаком ©) и цитирование приветствуются, если указываются:
в любых гипертекстовых документах - прямая гиперссылка на автора и на страницу-источник;
в обычных документах - указание автора, название материала, источник (например, FAQ-for-FAQ.NetNotebook.Net).


Авторские права, интеллектуальная собственность:
Статья: указанный в статье автор или правообладатель
Вебдизайн и структуры: © Astrela Ltd., 2010-2018
Creative Commons License
лицензировано под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License,
если не указано иное.


Внешние элементы: их соответствующие правообладатели и лицензии.
(С), (TM): их соответствующие правообладатели.

 
 
 
 
 
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
eXTReMe Tracker